Contact

Doel stichting Camelia:

Steun aan hulpbehoevenden in IndonesiŽ in het bijzonder aan stichting (yayasan) Panti Asih gevestigd te Pakem (D.I.Y. Yogyakarta, IndonesiŽ) dat zich richt op training, onderwijs en zorg voor personen met een verstandelijke beperking.    

 

Adres secretariaat:

p/a ds. P. Beintema, De Woudhorne 31, 9101 DE Dokkum


  Banknummer: 

NL 30 ABNA 050.13.54.220

website: www.stichting-camelia.nl 

e-mail: stichtingcamelia@gmail.com 

ANBI: RSIN fiscaal nummer ANBI: 806453722

Voor ANBI-verslag zie: http://www.stichting-camelia.nl/wp/stichting-camelia-anbi-verklaring-2022/ 

Kamer van Koophandel: 01079613 

Bestuur:

Drs. R. Veenboer, Leeuwarden (voorzitter)

Drs. P. Beintema (Dokkum), (secr. penningmeester)

I. de Bruin (Nunspeet). 

Stichting Camelia

De stichting is een initiatief van Truus Dicke die vanaf 1989 verbonden was aan Panti Asih vanuit Zending en Werelddiaconaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland (later Kerkinactie). Truus Dicke hield ook na haar pensionering contact met  Panti Asih en woonde tot haar dood in 2018 in Yogyakarta. 

De bestuursleden hebben een band met IndonesiŽ en Panti Asih. Camelia werd opgericht in 1997 door ds. Rein Veenboer die als studentenpredikant in Yogyakarta (1983-1990) met studenten zondagse vieringen organiseerde voor bewoners van Panti Asih. Ds. Piet Beintema is penningmeester. Hij was studentenpastor in Semarang en begeleidde in 2008 een reis van studenten uit Leeuwarden met onder andere activiteiten door deze studenten in Panti Asih. Irene de Bruin woonde als kind en op oudere leeftijd lange tijd in o.a. Salatiga en Yogyakarta. 

FinanciŽn

De geldelijke bijdragen aan de stichting Camelia zijn dus bestemd voor Panti Asih. Een beperkt bedrag wordt besteed aan vooral bankkosten en publiciteit. 

Inkomsten komen van particuliere giften, legaten en bijdragen van kerken, scholen en diverse groepen. Daarnaast hebben in het verleden ICCO, Edukans, Kerkinactie bijgedragen aan CBR-trainingen die door Panti Asih werden gehouden.

Voor rekening en balans 2021/2022 van de stichting Camelia, zie: http://www.stichting-camelia.nl/wp/financien/

  

Yayasan Kristen Panti Asih Pakem: training, onderwijs, zorg en dienstverlening voor personen met een verstandelijke beperking 

Panti Asih is gevestigd in het voormalig sanatorium van het christelijk ziekenhuis Bethesda, in het verdere verleden zendingsziekenhuis Petronella) in Yogyakarta. De doelgroep wordt gevormd door personen met een verstandelijke beperking. 

Kort historisch overzicht

Panti Asih werd in 1967 opgericht op initiatief van Nederlandse en Indonesische artsen van het ziekenhuis Bethesda die een leemte zagen in de zorg voor personen met een verstandelijke en vaak ook  een lichamelijke beperking. De gebouwen van een voormalig sanatorium kwamen beschikbaar voor huisvesting. Tot 2011 werd nadruk gelegd op interne huisvesting en verzorging van permanente bewoners. In deze periode waren er 60-90 personen woonachtig in Panti Asih. Er waren 3 afdelingen: (1) personen die zeer ernstig beperkt en volledig afhankelijk waren,(2)  personen die intensieve zorg nodig hadden en (3) personen die onderwijs konden volgen en konden deelnemen aan werkzaamheden in de huishouding en de tuin. In 2011 moesten alle bewoners worden geŽvacueerd wegens een ernstige vulkaanuitbarsting van de Merapi. Pakem ligt op de helling van deze levende vulkaan. Deze gebeurtenis was directe aanleiding om een ander model ďPanti Asih baruĒ (Nieuw Panti Asih) in te zetten. Het aantal vaste bewoners werd beperkt tot een minimum. De bewoners werden teruggebracht naar hun familie. De reden was het gebrek aan geldmiddelen. Panti Asih is toen overgegaan naar meer educatieve activiteiten. Naast de school voor buitengewoon onderwijs (SLB), werd gekozen voor Community Based Rehabilitation trainingen waarmee reeds eerder  ervaring was opgedaan. Bij deze trainingen verblijven jonge mensen van 18-25 jaar twee maanden in het centrum voor training en persoonlijke vorming. Deze CBR- trainingen zijn een aantal jaren ťťn of twee keer per jaar gehouden. De afgelopen jaren konden ze niet worden gehouden vanwege de coronacrisis en de beperkte financiŽle mogelijkheden. Incidenteel was er een cursus voor ouders van deelnemers van deze cursus om hen te leren hoe hun kinderen te ondersteunen. In het jaar na de training worden ze thuis bezocht door medewerkers van Panti Asih. 

ContinuÔteit

Na enige jaren ervaring blijkt hoe belangrijk continuÔteit is. Panti Asih heeft een werkwijze ontwikkeld, maar past deze ook telkens weer aan. Ook is een netwerk van contacten opgebouwd. Er zijn goede relaties met de lokale overheid, die een bescheiden financiŽle bijdrage levert, maar toezeggingen van vaste bijdragen over een langere periode ontbreken nog. Dat is ook te verklaren uit beperking van overheidsuitgaven. Panti Asih verricht pionierswerk ten behoeve van een zeer kwetsbare groep mensen en in wezen ook ten behoeve van de gehele samenleving. Als organisatie bevindt Panti Asih zich maatschappelijk niet in een sterke positie. In de samenleving wordt vaak voorbij gekeken aan de belangen van personen met een verstandelijke beperking. Het is zeker hoopgevend dat de wetgeving in IndonesiŽ in 2016 is gewijzigd. Maar voor  financiering en het verzorgen van training en verzorging wordt door de overheid een beroep gedaan op de samenleving. 

Naast verstandelijke en soms ook lichamelijke beperkingen worden de jongeren ook nog in hun mogelijkheden beperkt door armoede. 

Panti Asih is kwetsbaar en afhankelijk van externe hulp, maar staat wel aan het front. Er wordt gewerkt aan het vinden van ondersteuning vanuit de lokale samenleving. De doelgroep is ook zeer kwetsbaar en voor velen niet een geschikte groep om in te investeren als een vorm van armoedebestrijding. De beperking is blijvend en dus ook de sociale en economische kwetsbaarheid. Maar het is ook evident dat het trainen van deze groep jongeren misschien niet zal leiden tot opzienbarende economische successen, maar wel een grote verandering brengen voor individuele deelnemers maar met hen ook voor hun familie en de lokale dorpsgemeenschap.   

De relatie tussen Stichting Camelia en Panti Asih

Truus Dicke was sinds 1989 aan Panti Asih verbonden. Zij was uitgezonden door ZWO van de Geref. kerken in Nederland. Na haar pensioen is ze in Yogyakarta blijven wonen. Zij heeft het initiatief genomen om Stichting Camelia op te richten om de giften uit Nederland te kanaliseren. Mevr. Dicke was contactpersoon van Camelia tot haar overlijden in 2018. Nu is er rechtstreeks contact met de directeur Frans Allorerung. De bestuursleden van Panti Asih kennen Panti Asih goed. Ze hebben in IndonesiŽ gewoond en kennen de directie persoonlijk. De rol van Camelia is vooral het verlenen van financiŽle ondersteuning. De zeggenschap over Panti Asih berust bij de Yayasan Panti Asih Pakem en dagelijks bij de directeur Frans Allorerung. 

Camelia: lange termijn 

Het bestuur van Camelia ziet de noodzaak in van externe steun aan Panti Asih. De vaste bewoners hebben geen familie of vrienden die voor hen zorgen of financiŽle bijdragen geven die het Panti Asih mogelijk maken om zorg te verlenen. Eigen binnenlandse inkomsten zijn er, maar deze zijn beperkt.

Camelia heeft donateurs die jaarlijks een aanzienlijk bedrag schenken, maar de bijdragen van donateurs zijn onvoldoende voor de reguliere bijdragen, laat staan voor de CBR-trainingen. Daar staat tegenover dat er een behoorlijke reserve is opgebouwd, die vooral tot stand kwam door enkele legaten. 

Voor de toekomst mogen we er niet vanuit gaan dat we met een zekere regelmaat legaten zullen blijven ontvangen. Het financiŽle beleid is daarom voorzichtig. We willen graag voorkomen dat over een aantal jaren de mogelijkheden tot het verlenen van steun zijn uitput. We bedenken wel dat prioriteit gegeven  moet worden aan het verlenen van reguliere steun die gericht is op de kosten van levensonderhoud van de 5 permanente bewoners en het voortbestaan van de organisatie Stichting Panti Asih Pakem. Vervolgens willen we zeer graag ook Panti Asih in de gelegenheid stellen om CBR-trainingen te houden. Om dit alles mogelijk te maken doen wij in Nederland ook een beroep op andere organisaties.   

II. Panti Asih: werkzaamheden

   

1. School voor bijzonder onderwijs:

Panti Asih verzorgt dagelijks onderwijs aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking op de school voor buitengewoon onderwijs. Op dit moment zijn er ongeveer 60 leerlingen. Deze school is ťťn van de vele SLB- scholen. Het onderwijs wordt bekostigd door de overheid. Panti Asih betaalt een medewerker en een aantal andere kosten, onder andere vervoerskosten van de leerlingen. Deze vervoerskosten worden weer door Camelia aan Panti Asih vergoed.  

2. Interne huisvesting en verzorging

Tot 2010 waren in Panti Asih tussen de 60-90 mensen gehuisvest. Om financiŽle redenen, maar ook vanwege andere visies op ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking is in 2011, direct na de zware uitbarsting van de vulkaan Merapi, een begin gemaakt met ďPanti Asih baruĒ: Nieuw Panti Asih. De bewoners werden teruggebracht naar hun familie. Een aantal van hen heeft geen familie en woont nog steeds in Panti Asih. Het gaat om 5 mensen. Zij krijgen huisvesting en verzorging. Medische kosten moeten door Panti Asih worden opgebracht. 

De financiŽle reden om te stoppen met interne opvang en verzorging was gebrek aan draagkracht om mensen voor de rest van hun leven te laten wonen in Panti Asih. 

3. Huis van retraÓte. (Wisma Camelia)

Dit huis wordt gehuurd door groepen uit kerken, onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen om er een aantal dagen door te brengen. Ze worden door Panti Asih gastvrij ontvangen in een pand dat geschikt is voor groepsbijeenkomsten. Voor Panti Asih is dit huis een financiŽle bron waaruit geput wordt om gebouwen, salarissen en verzorging, trainingen te betalen. Een gunstig neveneffect is dat bezoekers kennismaken met het werk van Panti Asih. 

4. CBR: community based rehabilitation

Trainingen voor jonge mensen met verstandelijke beperking met als doel hen in de samenleving zelfstandiger en menswaardiger te laten participeren. 

5. Capacity Building and Group Formation of Parents (CBAGFP)

In 2016 werd voor het eerst de CBAGFP-cursus gehouden, waarvoor ouders werden uitgenodigd. Zij worden geÔnformeerd over de training van hun kinderen. Bovendien worden ze zelf ook getraind om hun kinderen te helpen in zelfstandig functioneren,ook in maatschappelijk opzicht. Ouders worden ook gestimuleerd om in de eigen leefomgeving te werken aan een beter begrip en acceptatie. Vaak zijn het personen die leven in armoedige omstandigheden. Tijdens een cursus worden ze ook zelf begeleid in het vinden van kansen en mogelijkheden. Helaas is de CBAGFB nog maar enkele keren gehouden. Dit uit gebrek aan middelen. Maar het is ook uit onderzoek gebleken dat de rol van ouders van groot belang is. Gebrek aan vertrouwen bij ouders heeft zijn weerslag op hun kinderen en dat kan de resultaten van een CBR-training nadelig beÔnvloeden. Medewerkers van CBR-trainingen zijn zich hiervan bewust en brengen in hun contacten met ouders voorafgaande aan de training en na afloop allerlei zaken onder de aandacht met het doel hen bewust te maken van de talenten en capaciteiten van hun kinderen.   

III. Panti Asih en het project Community Based Rehabilitation

Algemeen

Het project CBR is ingezet om jonge mensen met een verstandelijke beperking in de thuissituatie zelfredzaam te maken voor zover hun beperking dit mogelijk maakt.

De trainingen vinden plaats in Panti Asih in Pakem, Yogyakarta. Sinds 2011 worden trainingen van 8 weken gehouden voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 15-25 jaar. Er was met deze trainingen reeds eerder enige ervaring opgedaan voor 2011.   

De keuze van CBR stemt overeen met internationale ontwikkelingen waarbij zoveel mogelijk gekozen wordt tot steun in de thuissituatie en de eigen leefomgeving (ďcommunity basedĒ). Vanuit de gedachte van ďinclusiviteitĒ wordt ook door Panti Asih d.m.v. onderwijs en trainingsprojecten gewerkt wordt met de overtuiging dat personen, mannen en vrouwen, met een verstandelijke beperking recht hebben op een eigen veilige plek in de samenleving, waar ze een bestaan op kunnen bouwen in de ruimte van hun eigen mogelijkheden.  

Deze visie is ook vastgelegd in het ďVerdrag Rechten van personen met een handicapĒ (VN, 2006). In april 2016 is door het Indonesische parlement de wet aangenomen m.b.t. personen met een handicap (ďPenyandang disabilitasĒ) dat gebaseerd is op principes van menswaardigheid, zelfredzaamheid, participatie, integratie, geen discriminatie, aanpassing aan mogelijkheden en vaardigheden van de persoon met een beperking. Daarmee is een wettelijk kader gegeven aan overheidsorganen en niet-overheidsorganen m.n. op lokaal niveau om te werken aan versterking van positie van personen met een handicap.  

De situatie in IndonesiŽ staat nog ver af van wat in de wet is geformuleerd. Personen met een beperking worden ondergewaardeerd en zelfs uitgejouwd, mishandeld of gevangen gehouden. De wet is nodig, maar er moet veel gebeuren om werkelijk te realiseren wat in de wet wordt beoogd. Niettemin is een wet een belangrijke voorwaarde en steun in de rug voor het werk waar Panti Asih mee bezig is.  

 

Opzet CBR

Een CBR omvat 3 fasen. 

a.werving en recrutering: via contacten scholen, kerken en overige maatschappelijke instellingen worden contacten gelegd met gezinnen met  ťťn of meerdere jonge mensen met een verstandelijke beperking die in staat zijn aan een CBR-cursus deel te nemen. De ontvangen informatie over de training wordt verstrekt aan jongeren en hun ouders. Tenslotte worden ze gevraagd of ze zouden willen deelnemen. Indien dit geval is worden afspraken gemaakt en worden deze vastgelegd.

b. 8-weken training in Panti Asih

Gedurende 8 weken verblijft een groep van 20 jongeren in Panti Asih. De training omvat: persoonlijke vorming op verschillende niveaus: (1) training in technische vaardigheden: landbouw,  tuinbouw, veeteelt,  sieraden maken, huisdecoratie, kleding. (2) individuele training: dagritme, hygiŽne, zelfvertrouwen, (3) training in sociale vaardigheden: leiding geven, samenwerken, uitvoeren van huishoudelijke taken. (4) creativiteit en sport: voor ontspanning, maar  ook voor persoonlijke groei

c. monitoring. In de periode na terugkeer van de training worden de cursisten in de thuissituatie opgezocht en wordt gekeken wat ze aan de training gehad hebben, maar ook of de mensen in de thuisomgeving (ouders, buren) voldoende steun en vertrouwen geven aan de jongeren, die door de cursus ook in gunstige zin veranderd zijn.