Over Panti Asih

Op 15 december 1967 werd Panti Asih opgericht in Pakem, op de helling van de vulkaan Merapi, ruim 20 km ten noorden van Yogyakarta, Java. Degenen die in het begin een belangrijk rol hebben gespeeld waren enkele Nederlandse artsen samen met Dr. Guno Samekto. Ze zagen het grote belang in van bijzondere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De gebouwen van een voormalig sanatorium waren bescchibaar gekomen. De heer en mevr. Senduk waren jarenlang met veel bewogenheid het directeursechtpaar. Zij werden opgevolgd door het huidige directeursechtpaar Frans Allorerung en zijn vrouw Santi.

De naam Panti Asih betekent: huis van liefde.

Tot enkele jaren geleden woonden er meer dan 60 mensen met een verstandelijke handicap intern.
Er waren in grote lijnen drie groepen: een aantal bewoners was volledig afhankelijk van zorg, een groep wel afhankelijk van zorg en begeleiding, maar kon zich gedeeltelijk zelf redden. Een derde groep woonde intern, maar ging ook naar de school op het terrein van Panti Asih.
In 2010 vond een grote verandering plaats waarvoor al eerder plannen waren ontwikkeld. De ernstige uitbarsting van de vulkaan Merapi maakte het noodzakelijk de bewoners te evacueren en kort daarna zijn ze naar hun families teruggebracht. Vanwege financiële tekorten kon hulpverlening niet meer plaatsvinden door een betrekkelijk groot aantal in huis op te nemen. De veranderingen houden in dat er tijdelijke opvang wordt geboden van maximaal 5 jaar, trainingen van 2 maanden en een school voor buitengewoon onderwijs in stand wordt gehouden.
Dit beleid sluit aan bij internationale ontwikkelingen waarbij de zorg vooral uitgaat naar een eigen woon- en werkomgeving met acceptatie en zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Financiële zorgen
Mensen met een verstandelijke handicap krijgen in Indonesië in hun gezin of woonplaats niet altijd de aandacht die ze nodig hebben. Daarvoor zijn verschillende redenenen voor te noemen. Verlegenheid en het gevoel dat zo heeft moeten zijn. Armoede is zeker ook een factor. In het gezin, maar ook in de samenleving wordt vooral verwachtingsvol gekeken naar degenen die geld binnen kunnen brengen nu of later. Kinderen die op school presteren, krijgen eerder de gelegenheid tot studie dan anderen. Onderwijs en trainingen waaraan personen met een verstandelijke beperking aan deelnemen zorgen ervoor dat ze meer op de voorgrond treden en dat ze ook in de thuissituatie anders tegen hen wordt aangekeken. Panti Asih is reeds een aantal jaren geleden begonnen met Community Based Rehabilitation cursussen. Door omstandigheden konden de cursussen een aantal jaren niet worden gehouden, maar in september 2012 is er weer een serie cursussen gestart. In november namen 18 deelnemers, vooral afkomstig uit de armere dorpen in de omgeving van Yogyakarta, op een feestelijke bijeenkomst waar ook hun familie aanwezig was afscheid. Ze kregen een certificaat van deelname mee. Ze zullen dat trots aan velen uit hun omgevingen hebben laten zien.

Op dit moment wonen er 5 mensen intern.

Panti Asih is werkzaam op een terrein waar nog veel te weinig aanbod voorhanden is. Toch gaat het om een groot aantal mensen. Het werk is nodig. Je mag verwachten dat de samenleving ook in dit opzicht verandert, maar dat gaat niet vanzelf. Panti Asih heeft een belangrijke rol. Nu het meer maatschappelijk actief is, mag je verwachten dat er op allerlei plaatsen ook bewustwording plaatsvindt en daar wordt ook vanuit Panti Asih doelbewust aan gewerkt. Op dit moment wordt vaak gesproken over het nut van ontwikkelingssamenwerking. Het werk voor mensen met een verstandelijke beperking Dit werk zal economisch gezien misschien niet indrukwekkend zijn, maar waar het werkelijk om gaat is te bouwen aan een samenleving met een hoge kwaliteit van leven, voor iedereen! Zo gezien is dit werk een zeer waardevolle bijdrage aan mensen en aan een veranderende samenleving.